شرایط جدید صدور کارت هدیه | چه کسانی نمی‌توانند کارت هدیه بگیرند؟

جدیدترین دستورالعمل بانک مرکزی درباره صدور کارت هدیه و بن‌کارت توسط بانک‌ها حاکی از آن است که افراد دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، کسانی که حق دریافت خدمات بانکی را ندارند و اشخاصی که حساب آن‌ها مسدود شده است، نمی‌توانند کارت هدیه یا بن‌کارت دریافت کنند.

شرایط جدید صدور کارت هدیه | چه کسانی نمی‌توانند کارت هدیه بگیرند؟

روز گذشته بانک مرکزی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن‌کارت ریالی را مورد بازنگری قرار داد و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در این دستورالعمل به این صورت است:

 • صدور کارت هدیه توسط هر مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتری دارای حساب سپرده نزد آن مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر است.
 • صدور کارت هدیه در هر مؤسسه اعتباری به صورت غیرحضوری، صرفاً از طریق ابزارهای پذیرش همان مؤسسه اعتباری مجاز است.
 • حداقل مبلغ برای هر فقره کارت هدیه معادل ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر مبلغ آن از ۵۰۰ هزار تومان به 2 میلیون تومان افزایش یافته است.
 • حداکثر مدت اعتبار کارت هدیه نیز از یک سال به 2 سال افزایش پیدا کرده است.

این دستورالعمل که حاوی ۲۰ ماده و شش تبصره است، در یکی از بندهای خود مؤسسه‌های اعتباری یا بانک‌ها را موظف کرده هنگام صدور کارت هدیه و یا بن‌کارت، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسـم را از مشتری اخذ و در صورت خودداری مشتری از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسه اعتباری باید از ارائه خدمات خودداری کند.

وظایف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

با توجه به اینکه کارت هدیه حداکثر به مدت 2 سال دارای اعتبار است و پس از انقضای مدت مزبور، مانده مصرف نشده کارت‌های هدیه در تمام شعب مؤسسه اعتباری صادرکننده قابل دریافت است، مؤسسه اعتباری موظف است پس از تاریخ انقضای کارت هدیه و در صورت عدم ارائه جسم کارت هدیه به دلایلی نظیر مفقودی، پرداخت مانده مصرف نشده کارت هدیه را صرفاً بر اساس درخواست مشتری و پس از احراز هویت او پرداخت کند.

همچنین مؤسسه اعتباری موظف است قبل از تاریخ انقضای کارت هدیه، در صورت ارائه جسم کارت هدیه، با درخواست مشتری و پس از احراز هویت او نسبت به تعویض، تولید مجدد رمز یا رفع مسدودی کارت هدیه اقدام کند.

شاید خواندن این مطلب هم برایتان جالب باشد: هر ایرانی به طور میانگین چند کارت بانکی دارد؟

علاوه بر این، مؤسسه اعتباری موظف است قبل از تاریخ انقضای کارت هدیه، در صورت عدم ارائه جسم کارت هدیه به دلایلی نظیر مفقودی، با درخواست مشتری و پس از احراز هویت او و ابطال کارت هدیه قبلی، منوط به سپری شدن حداقل 2 ماه از تاریخ اعلام مفقودی و عدم انجام هرگونه تراکنش اعم از موفق یا ناموفق طی مدت 2 ماه از تاریخ اعلام مفقودی و نیـز عدم ادعای مالکیت توسـط شخص ثالث با عنوان دارنده کارت هدیه طی مدت 2 ماه از تاریخ اعلام مفقودی، نسبت بـه صدور مجدد کارت هدیه و یا تولید مجدد رمز کارت هدیه اقدام کند.

از دیگر وظایف مؤسسات اعتباری در قبال صدور کارت‌ هدیه و بن‌کارت این است که سازوکاری فراهم کند تا از طریق آن ردیابی تمام تراکنش‌های هر کارت صادره و همچنین اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارت‌های هدیه و یا بن‌کارت‌های صادره و مبالغ آن برای هر مشتری - به همراه مانده مصرف نشده کارت‌های هدیه و یا بن‌کارت‌های صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه - امکان‌پذیر باشد.

از سوی دیگر، بانک‌ها باید اطلاعات تراکنش‌های کارت‌های هدیه و یـا بن‌کارت‌های صادره را طبق ضوابط مذکور در آیین‌نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها، اعلام شده توسط بانک مرکزی نگهداری کنند و تخلـف از آن مشمول مجازات‌های مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود.

صدور کارت هدیه برای چه کسانی ممنوع است؟

ضمن بیان اینکه صدور کارت هدیه صرفاً در قبال برداشت از حساب مشتری مجاز است، جدیدترین دستورالعمل بانک مرکزی صدور کارت هدیه و یا بن‌کارت برای اشخاص زیر را ممنوع دانسته است:

 • اشخاصی که از ارائه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می‌کنند
 • دارندگان سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده
 • اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حق دریافت خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری را ندارند
 • اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حساب آن‌ها در مؤسسه اعتباری مسدود شده و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند
 • اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی
 • اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی
 • اشخاص خارجی (حقیقی و یا حقوقی) فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی
 • اشخاص فهرست تحریمی بند ۲۰ ماده ۱ و فهرست توقیفی بند ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۸ هیئت وزیران
ارسال نظر