ایستاده کار کنید تا سلامت بمانید

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که استفاده از میزهای ایستاده و بدون صندلی در ادارات سبب کاهش ناراحتی بدنی کارکنان شده و همچنین میزان بازدهی کار را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد. این موضوع همچنین سبب افزایش ۷۵ درصدی سطح سلامت کارمندان می شود.

ایستاده کار کنید تا سلامت بمانید

به گزارش کلیک، پژوهشگران دانشگاه تگزاس در مطالعات جدید خود با هدف بررسی تاثیر میزهای ایستاده در شرایط کاری ، دو گروه از کارکنان یک مرکز پاسخگوئی به تلفن را تحت نظر قرار داده و میزان کارآئی آن ها را محاسبه کردند. این مطالعات به مدت شش ماه ادامه پیدا کرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در گروه اول که محل کار آن ها مجهز به میزهای ویژه بدون صندلی شده بود که قابلیت تنظیم ارتفاع داشته و افراد در حین کار در حالت ایستاده قرار می گرفتند و در عین حال اجازه داشتند تا در هر ساعتی که نیاز دارند به محل دیگری رفته و کمی بنشینند، بازدهی کار به میزان ۴۶ درصد به نسبت گروه دیگری که از میزهای عادی و سنتی که کارمندان پشت آن به صورت نشسته قرار می گیرند، بیشتر است. در این مطالعات پژوهشگران معیار بازدهی کار را بر اساس میزان تلفن های پاسخ داده شده به طور کامل در هر ساعت ارزیابی کردند.

افزایش سطح بازدهی کارمندان در زمانی است که کار خود را به صورت ایستاده انجام می دهند. همزمان با این موضوع، ما شاهد افزایش سطح سلامت و کاهش خستگی در آن ها هستیم. این دو عامل به احتمال بسیار زیاد با یکدیگر مرتبط هستند.
دکتر مارک بندین از پژوهشگران مشارکت کننده در این تحقیقات و استادیار مرکز علوم بهداشت دانشگاه تگزاس درباره نتایج به دست آمده در این مطالعات گفت: ما در این پژوهش اقدام به اندازه گیری بازدهی کارکنان مراکز پاسخ دهی تلفنی کرده و اختلاف معناداری در بازدهی گروه کارمندانی که به صورت ایستاده کارشان را انجام دادند با گروه افرادی که پشت میز خود نشسته اند ،مشاهده کردیم.

کار در حالت ایستاده

از سوی دیگر در این مطالعات مشخص شد که ایستادن در حین کار و در طول روز سبب افزایش سطح سلامت کارمندان شده و میزان کوفتگی های بدن و خستگی های ناشی از کار در بین افرادی که ساعات کاری خود را در حالت ایستاده گذرانده اند، ۷۵ درصد کمتر از سایرین است.

گرگوری گارت سرپرست این تیم تحقیقاتی و استاد دانشگاه تگزاس در این رابطه گفت: مطالعات انجام شده نشان دهنده افزایش سطح بازدهی کارمندان در زمانی است که کار خود را به صورت ایستاده انجام می دهند. همزمان با این موضوع، ما شاهد افزایش سطح سلامت و کاهش خستگی در آن ها هستیم. این دو عامل به احتمال بسیار زیاد با یکدیگر مرتبط هستند.
شرح کامل این پژوهش و نتایج به دست آمده از آن در مجله Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار دارد.

ارسال نظر