تولد ۱۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال گذشته | آمار زایمان در گروه سنی پرخطر

مادران ۱۰ تا ۱۹ ساله که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند، در سال ۱۴۰۰ آمار زایمان ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد را در کشور به ثبت رسانده‌اند.

تولد ۱۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال گذشته | آمار زایمان در گروه سنی پرخطر

سازمان ثبت احوال گزارش داد سال گذشته یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۷۲ نوزاد در کشور متولد شدند. این آمار در مقایسه با سال ۱۳۹۹ کاهش بسیار ناچیزی داشت و به این ترتیب روند کاهش موالید در ایران متوقف شد.

نسبت تولد نوزاد پسر به نوزاد دختر در سال ۱۴۰۰

بر اساس آمارهای رسمی موالید ۱۴۰۰ سازمان ثبت احوال، از مجموع متولدان سال گذشته، ۵۷۱ هزار و ۲۵۶ پسر و ۵۳۴ هزار و ۸۱۶ دختر بودند که نسبت جنسی ۱۰۶.۸ را نشان می‌دهد. یعنی در مقابل تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۶.۸ نوزاد پسر به دنیا آمده‌اند.

آمار تولد نوزاد در مادران ۱۰ تا ۱۹ ساله

همچنین طی سال گذشته ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدند که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند. در همین حال ۱۴۷۴ نوزاد از مادرانی متولد شده‌اند که بین ۱۰ تا ۱۴ سال داشته‌اند.

بنا بر این گزارش، بیشترین تولد از مادران گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله با مجموع ۳۰۱ هزار و ۳۶۹ نوزاد به وقوع پیوست. پس از آن، مادران گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ بودند که در مجموع ۲۸۳ هزار و ۲۴۱ نوزاد به دنیا آوردند.

مادران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله نیز در مجموع ۱۹۶ هزار و ۴۰۲ نوزاد به دنیا آوردند.

افزایش آمار زایمان در زنان ۴۰ تا ۴۹ ساله

همچنین سال گذشته ۴۷ هزار و ۵۹۸ هزار تولد از مادران گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله متولد شده‌اند که نسبت به سال گذشته افزایش ۷ درصدی داشته است.

در گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله نیز طی سال گذشته ۳۷۵۶ زن صاحب فرزند شدند که میزان فرزندآوری این گروه پرخطر نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.

میزان فرزندآوری مادران گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ ساله نیز در سال گذشته ۲۵۵ فرزند بوده است.

میزان رشد جمعیت کشور در سال گذشته

بر اساس جدول آماری سازمان ثبت احوال، میزان زاد و ولد در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ در همه گروه‌های سنی شتاب گرفته است که به نظر می‌رسد تحت تأثیر سیاست‌های تشویقی و امتیازهای اقتصادی در نظر گرفته شده برای اقشار فقیر باشد.

بر اساس اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، سال گذشته ۵۳۶ هزار و ۱۰۹ نفر در کشور فوت کردند که سهم فوت مردان ۲۹۸ هزار و ۵۲۸ نفر و سهم فوت زنان ۲۳۷ هزار و ۵۸۱ نفر بود.

داده‌های سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد با توجه به تفاضل آمار زاد و ولد و مرگ‌ومیر، سال گذشته ۵۶۹ هزار و ۹۶۳ نفر به جمعیت کشور اضافه شدند. بنابراین میزان رشد طبیعی جمعیت در کشور ۷ دهم درصد بوده است.

جالب است بخوانید: صف زایمان در ۱۴۰۱/۱/۱ برای تولد نوزاد رکورد زد

منبع: ایسنا

ارسال نظر