اندازه کره ماه با از دست دادن گرما کوچکتر می شود؟

رسانه کلیک - با توجه به تحقیقات جدید، به نظر می رسد اندازه کره ماه با از دست رفتن هر چه بیشتر گرمای این کره، در حال کوچکتر شدن است.

اندازه کره ماه با از دست دادن گرما کوچکتر می شود؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که اندازه کره ماه در حال کوچکتر شدن است. دانشمندان ناسا با استفاده از داده های مدارگرد شناسایی ماه موفق به کشف این نکته شدند که اندازه کره ماه بر اثر از دست رفتن گرمای آن، در حال کوچکتر شدن است.

دریای سرما (Mare Frigoris) ، محدوده ای نزدیک قطب شمالی کره ماه بوده که دانشمندان مشغول بررسی دقیق تر آن بودند. آن ها بیش از 12 هزار عکس را که نشان دهنده تپه ها و گودال های این محدوده بود بررسی کردند. این پستی و بلندی ها در سایر محدوده های کره ماه نیز دیده شده بودند، اما دانشمندان با دیدن این پستی و بلندی ها در حوضه ای که گمان می کردند از بین رفته و غیرفعال است، بسیار متعجب شدند.

پیش از این گمان می رفت فعالیت های زمین شناسانه در این حوضه ها حدود 1.2 میلیارد سال پیش متوقف شده باشند. اما در واقعیت، داده ها نشان می دهند که برخی از این پستی و بلندی ها طی 40 میلیون سال اخیر شکل گرفته اند. شکل گیری این پستی و بلندی ها طی پروسه ای به نام زمین ساخت رخ داده که در کره زمین معادل لغزیدن قطعات پوسته زمین روی یکدیگر است. اما در کره ماه، این پروسه با از دست رفتن گرما طی زمان اتفاق می افتد و موجب کوچکتر شدن اندازه کره ماه می شود.

یکی از محققان این پژوهش طی بیانیه ای اظهار داشت:

کره ماه همچنان بر اثر پروسه های درونی خود در حال لغزیدن است. این کره طی میلیاردها سال گرمای خود را از دست داده و کوچکتر و متراکم تر شده است.

طولانی ترین برآمدگی شناسایی شده روی کره ماه، 400 کیلومتر طول و مرتفع ترین آن ها 300 متر از سطح ماه ارتفاع دارد. پروسه های زمین ساخت تپه هایی با ارتفاع اندک را نیز به تدریج مرتفع می کند. قدمت این ویژگی ها بر اساس بررسی طول و اثرات آن ها بر سطح ماه بررسی می شود.

با توجه به تحقیقات اخیر و در نظر گرفتن این نکته که کره ماه 4 میلیارد سال پیش تشکیل شده است، به نظر می رسد تاکنون به میزان قابل توجهی کوچک شده باشد. یکی دیگر از دانشمندان این تخقیق طی بیانیه ای اظهار داشت:

با توجه به اندازه پستی و بلندی ها، به نظر می رسد فاصله بین مرکز کره ماه و سطح آن تاکنون حدود 90 متر کاهش یافته باشد.

ارسال نظر