پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری

رسانه کلیک -بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بانک‌ها وبه موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه دارد تا سهام عدالت را به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری بپذیرند.

پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه‌ای بانک‌ها وبه موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه دارد تا سهام عدالت را بعه عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری بپذیرند.

براین اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند با شرایط زیر نسبت به پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری مرابحه براساس بخشنامه‌های قبلی اقدام کنند:

۱- درصدی از ارزش آن بخش از سبد سهام‌دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل پذیرش است.

۲- سهام تمامی شرکت‌های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است باید به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته شود.

۳- صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت، صرفا برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی توثیق شده است، امکان‌پذیر است.

ارسال نظر