نقل و انتقال سهام چگونه است؟

رسانه کلیک - سه دسته از شرکت ها به عنوان شرکت سهامی یا دارای سهام شناخته می شوند. دسته اول شرکت های سهامی عام هستند، دسته دوم شرکت سهامی خاص و دسته سوم شرکت تعاونی. در زمان ثبت شرکت اگر قالب شرکت را سهامی و یا تعاونی انتخاب کرده باشید به این مفهوم است که شرکا بعد از توافق کردن و تعیین میزان سرمایه، و پس از اینکه سرمایه توافق شده را تادیه کنند در ازا سرمایه ای که وارد شرکت می کنند سهام دریافت می کنند.

نقل و انتقال سهام چگونه است؟
ارسال نظر