ثبت، تایید و انتقال چک های صیادی با دستگاه های خودپرداز اجرایی شد

بانک مرکزی در ابلاغیه جدید خود، شبکه بانکی کشور را به ارائه خدمات ثبت، تایید و انتقال چک‌های صیادی از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های بانکی ملزم کرده است.با توجه به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بانک‌ها درصدد هستند خدمات ثبت، تایید و انتقال چک‌های بنفش‌رنگ با عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، تائید و انتقال آن در سامانه صیاد است» را از طریق خودپردازها و کیوسک‌های خود ارائه کنند.

ثبت، تایید و انتقال چک های صیادی با دستگاه های خودپرداز اجرایی شد

با توجه به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بانک‌ها درصدد هستند خدمات ثبت، تایید و انتقال چک‌های بنفش‌رنگ با عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، تائید و انتقال آن در سامانه صیاد است» را از طریق خودپردازها و کیوسک‌های خود ارائه کنند.

بر این اساس، نحوه دریافت خدمات سامانه صیاد از طریق خودپردازها به شکل نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز و نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز است.

استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز

در گزینه نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز، صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده از سوی بانکی که دسته چک او را صادر کرده است، به خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده و پس از طی فرآیند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی ثبت چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده اطلاعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد نمودن اطلاعات تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی‌نفع چک اقدام کند.

برای مثال چنانچه دسته چک از سوی بانک x صادر شده باشد، متقاضی صدور چک (صادرکننده چک) می‌تواند با استفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و مراجعه به خودپرداز بانک یاد شده، نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.

استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز

در گزینه نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز، گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی و مراجعه به خودپرداز (شرط یکسان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائه‌دهنده خودپرداز الزامی است)‌ و پس از طی فرآیند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی تایید دریافت/انتقال چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک دریافتی و مشاهده اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود، عملیات تایید دریافت دریافت چک/انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد.

برای مثال چنانچه متقاضی تایید چک به خودپرداز بانک x برای انجام عملیات تایید/انتقال مراجعه می‌کند، الزاما با استفاده از کارت بانکی صادر شده توسط بانک x می‌تواند نسبت به تایید و یا انتقال چک اقدام کند. این عملیات می‌تواند درخصوص هر چک صادر شده از شبکه بانکی انجام پذیرد.

خدمات یادشده به زودی توسط بانک‌ها از طریق خودپردازها و کیوسک‌های بانکی به عموم مردم ارائه خواهد شد.

منبع: بانک مرکزی

ارسال نظر