شرایط برقراری حقوق برای والدین بیمه شدگان چیست؟

سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی شرایط برقراری حقوق برای والدین بیمه شدگان را تشریح کرد.

شرایط برقراری حقوق برای والدین بیمه شدگان چیست؟

به گزارش ایسنا، محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی‌اش در پاسخ به اینکه اگر بیمه‌شده‌ای در اثر حادثه یا بیماری فوت کرد، آیا حقوقی برای پدر و مادرش برقرار می‌شود، گفت: «شرط برقراری حقوق این است که بیمه شده در زمان حیاتش درخواست کفالت پدر و مادرش را به این علت که آن‌ها منبع مالی و درآمد ندارند و هزینه‌های زندگی‌شان را بیمه شده تأمین می‌کند، داده باشد.»

وی افزود: «در واقع اگر در زمان حیات بیمه شده، پدر و مادر تحت کفالت درآمده باشند، حقوق بیمه شده متوفی به پدر و مادرش تعلق می‌گیرد.»

شروط برقراری حقوق برای والدین بیمه شدگان فوت شده

در قوانین تأمین اجتماعی آمده است یکی از گروه‌هایی که می‌توانند تحت تکفل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند، والدین بیمه‌شدگان هستند که بنا به شرایطی به تبع آن‌ها از خدمات این سازمان برخوردار می‌شوند.

برای تحت پوشش قرار گرفتن والدین و برخورداری آن‌ها از خدمات این سازمان، باید سن پدر ٦٠ سال تمام و مادر ٥٥ سال تمام باشد.

به غیر از شرایط سنی، تأمین معاش پدر و مادر به عهده بیمه‌شده باشد و از هیچ سازمانی مستمری دریافت نکنند، یا به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ این قانون ازکارافتاده باشند. همچنین در زمان ارائه تقاضای کفالت برای والدین، آن‌ها بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی نباشند.

بر اساس قانون، والدین بیمه‌شده نباید برای تحت پوشش قرار گرفتن مشمول سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی یا دریافت حقوق و مستمری باشند.

شرایط دریافت مستمری توسط بازماندگان بیمه‌شده متوفی

به طور کلی در ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی، قانون‌گذار برای هریک از بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر متوفی، به جهت مشخص شدن میزان مستمری مربوطه سهام تعیین کرده است.

بر این اساس همسر بیمه‌شده متوفی ۵۰ درصد و هریک از فرزندان واجد شرایط (اعم از دختر و پسر) از ۲۵ درصد مزایای مستمری مربوطه برخوردار و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشند، میزان مستمری آنان دو برابر خواهد شد. همچنین سهم هریک از والدین تحت تکفل بیمه‌شده متوفی معادل ۲۰ درصد میزان مستمری مربوطه است و در هر حال بازماندگان بیمه‌شده از ۱۰۰ درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

برای مثال اگر دریافتی بازنشسته‌ای 6 میلیون تومان و دارای یک همسر و 2 فرزند واجد شرایط قانونی باشد، درصورت فوت بازنشسته مذکور ۵۰ درصد سهم مستمری مربوطه (مبلغ 3 میلیون تومان) به همسر و ۲۵ درصد سهم مستمری مذکور به هریک از فرزندان واجد شرایط (هریک به مبلغ 1 میلیون و 500 هزار تومان) پرداخت خواهد شد. چنانچه بازنشسته مذکور صرفا دارای یک فرزند اناث واجد شرایط به منظور بهره‌مندی از مزایای مستمری مربوطه باشد، عین مبلغ مستمری حین‌الفوت (۶ میلیون تومان) به ایشان پرداخت می‌شود.

مطابق ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی، بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

  • در صورت فوت بیمه‌شده بازنشسته (بند ۱ ماده ۸۰ قانون)
  • در صورت فوت بیمه‌شده ازکارافتاده کلی مستمری‌بگیر (بند ۲ ماده ۸۰ قانون)
  • در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در 10 سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد (اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون)
    • چنانچه بیمه‌شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد (تبصره ۲ اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون)
    • در صورتی که بیمه‌شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین 10 تا 20 سال باشد (تبصره ۳ اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون)
    • در صورتی که بیمه‌شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا 10 سال باشد (قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند)
  • در مواردی که بیمه‌شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای فوت کند (بند ۴ ماده ۸۰ قانون) بازماندگان واجد شرایط مستحق دریافت مستمری خواهد بود.
ارسال نظر