استفاده از تلگرام برای مقامات ایران مجاز شد؟

در حالی که 4 سال از ماجرای فیلتر تلگرام در ایران می گذرد، شاهد بازگشت بسیاری از رسانه ها و شخصیت های دولتی و حکومتی به این پیام رسان روسی هستیم که این اقدام به نوعی به تمسخر گرفتن فیلتر تلگرام در ایران قلمداد می شود.

استفاده از تلگرام برای مقامات ایران مجاز شد؟

شرق در همین ارتباط نوشت:

چهار سال از زمان فیلترینگ تلگرام به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با هدف قطع دسترسی ایرانیان به تلگرام تهران می‌گذرد. در طول این مدت بارها در خصوص اثرگذاری این کار سؤالاتی مطرح شده است و این سؤال مطرح است که فیلترینگ تلگرام تا چه اندازه مانع از استفاده از آن شده است.

ارسال نظر