آخرین اخبار دنیا

  • در دنیای امروزی که اتفاقات لحظه ها به سرعت منتشر می شوند، اگر روزی توییتر وجود نداشته باشد چه می شود؟