سیاره زحل بیشترین تعداد قمر را در بین سیارات منظومه شمسی دارد

رسانه کلیک - با شناسایی 20 ماه جدید، سیاره زحل مالک بیشترین تعداد قمر در بین سایر سیاره های موجود در منظومه شمسی است.

سیاره زحل بیشترین تعداد قمر را در بین سیارات منظومه شمسی دارد

به لطف شناسایی 20 ماه جدید، سیاره زحل به عنوان پادشاه قمر در منظومه شمسی لقب گرفته است. با توجه به اکتشافات جدید، زحل به طور کلی دارای 82 قمر بوده و نسبت به سیاره های دیگر در منظومه، دارای قمرهای بیشتری است. رتبه بعدی به مشتری با 79 قمر اختصاص داده می شود.

به عقیده اسکات شفرد، ستاره شناس موسسه کارنگی زحل لقب پرقمرترین سیاره را حفظ خواهد کرد. وی تخمین زده که تقریبا 100 ماه متعلق به سیاره زحل هستند، اما مساحت اقمار باقی مانده به حدی کم است که به سختی تشخیص داده می شوند. شفرد و تیم پژوهشی او از سال 2004 تا 2007 با استفاده از تصاویر گرفته شده به وسیله تلسکوپ سوبارو به رصد اقمار زحل پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که لکه های کوچک دور این سیاره، در واقع قمرهایی هستند که به دور زحل می چرخند.

این محققین پس از مقایسه موقعیت ماه ها در طول زمان، دریافته اند که سه قمر از 20 قمر جدیدا کشف شده، از نوع پیشرونده بوده و در جهت یکسان با چرخش زحل حرکت می کنند. 17 ماه باقی مانده نیز از نوع پس رونده بوده و جهت گردش آن ها مخالف با چرخش سیاره زحل است. هر یک از این اقمار، مساحتی بین 2 تا 5 کیلومتر دارند.

همه قمرهای شناسایی شده جدید به غیر از یکی از آن ها را می توان در یکی از سه خوشه فعلی ماه های زحل جای داد. به عقیده ستاره شناسان، این خوشه ها متعلق به ماه های بزرگ تری هستند که در هنگام برخورد با یکدیگر و یا بر اثر اصابت یک ستاره دنباله دار، به تکه های کوچکتری تبدیل شده اند. با این حال یکی از ماه های پیش رونده، رفتار عجیبی دارد: زاویه محوری آن کج است و به همین دلیل فاصله زیادی تا سایر اقمار پیش رونده دارد و در اصل، در بین ماه های پس رونده حرکت می کند.

شفرد می گوید که احتمالا این ماه با شیئی برخورد کرده و از اقمار هم جهت خود دور افتاده است و شاید هم متعلق به خوشه چهارمی باشد که به موجب یک رویداد ناشناخته در اوایل سال های پیدایش سیاره زحل، به وجود آمده است. یافتن ماه های بیشتر می تواند این معما راه حل کند، اما کشف اجسام کوچک تر، نیازمند تلسکوپ های بزرگتری خواهد بود.

ارسال نظر