کنترل هوشمند امضا و مهر الکترونیکی شرکت‌ها اجرایی می‌شود

مدیر سامانه تدارک الکترونیکی دولت از کنترل هوشمند امضا و مهر الکترونیکی شرکت‌ها در سامانه تدارکات خبر داد.

کنترل هوشمند امضا و مهر الکترونیکی شرکت‌ها اجرایی می‌شود

آرش عسکری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) گفت: «کنترل سیستمی و هوشمند امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت در هنگام بارگذاری پاکت‌های «ب» و «ج» در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عملیاتی شد.»

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اعلام کرد بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران و پیرو ابلاغیه قبلی مبنی بر فراهم شدن امکان امضای الکترونیکی پاکت­‌های «ب» و «ج» (اسناد فنی و مالی) و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی اسناد، کنترل هوشمند امضا و مهر الکترونیکی پاکت‌های «ب» و «ج» هنگام ارسال پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عملیاتی شده است.

به این ترتیب هنگام بارگذاری اسناد مذکور، سامانه به صورت هوشمند نسبت به کنترل امضای اسناد اقدام کرده و در صورتی که مجهز به امضای الکترونیکی مدیرعامل و مهر الکترونیکی شرکت نباشند، از بارگذاری آن‌ها جلوگیری می‌کند.

همچنین در صورتی که پیشنهاددهنده یک شخص حقیقی باشد، صرفاً امضای الکترونیکی همان شخص توسط سامانه کنترل می‌شود. این قابلیت ضمن پیشگیری از خطا یا فراموشی کاربران بخش خصوصی در امضای الکترونیکی اسناد پیشنهادی، منجر به تسهیل امور کاربران بخش دولتی در کنترل صحت امضای اسناد می‌شود.

ارسال نظر