کشف توده‌ای در ابعاد مریخ بیرون از منظومه شمسی

کلیک - محققان مدارک و شواهدی مبنی بر وجود توده ای، در ابعاد سیاره مریخ، خارج از منظومه شمسی، ارائه کرده اند.

کشف توده‌ای در ابعاد مریخ بیرون از منظومه شمسی

محققان در آخرین تحقیقات خود شواهدی مبنی بر وجود سیاره ای ناشناخته، در ابعاد مریخ، در محدوده خارج از منظومه شمسی، ارائه کرده اند. براساس آخرین مطالعات نجومی، توده مذکور دارای ویژگی های متفاوتی است و موقعیت متفاوتی نسبت به زمین دارد، این سیاره، سیاره ۹ نام گذاری شده است.

براساس مطالعات Kat Volk و Renu Malhotra از دانشگاه Arizona's Lunar و Planetary Laboratory (LPL) توده های بسیار زیادی در فاصله زمین تا مریخ وجود دارد، اما سیاره ناشناخته خارج از مدارهای منظومه شمسی، و در ناحیه icy outskirts منظومه شمسی قرار دارد.

کشف توده‌ای در ابعاد مریخ بیرون از منظومه شمسی

بسیاری از توده های کوچکی که در فاصله زمین و مریخ قرار دارد، از شکل گیری ابتدایی منظومه شمسی باقی مانده است، اما نمی توان این توده ها را یک سیاره نامید. سیاره ۹، در محلی نامعین مخفی شده است و هنوز در مطالعات جای دقیق این سیاره مشخص نشده است.

توده عظیم در ابعاد مریخ که فعلاً سیاره ۹ نام گذاری شده است، به توده نامرئی نیز شبیه است، چون به صورت کامل برای ستاره شناسان و محققان روشن و واضح نشده است. اگر این سیاره در ابعاد مریخ باشد و ویژگی های مشترکی با مریخ داشته باشد، بدون شک موضوع بسیار جالبی برای مطالعات آینده خواهد بود.

ارسال نظر