شناسایی کاربران دروغگو از روی حرکت موس به وسیله هوش مصنوعی

این قابلیت برای هوش مصنوعی وجود دارد که بتواند از روی حرکت موس افراد، کاربران دروغگو را تشخیص دهد.

شناسایی کاربران دروغگو از روی حرکت موس به وسیله هوش مصنوعی

به گزارش کلیک، گروهی از محققان ایتالیایی موفق شده اند تا با استفاده از طراحی هوش مصنوعی، ادعاهای هویتی افراد را راستی آزمایی کنند. مجله ساینس می نویسد: همه ساله میلیونها کاربر دنیای مجازی در سراسر جهان از به سرقت رفتن هویت و اطلاعاتشان در دنیای مجازی شکایت دارند و این درحالی است که روشی مؤثر برای تشخیص هویتهای و ادعا های جعلی وجود ندارد.

شاید روشهایی نظیر گفتگوی رودررو یا دروغ سنجها برای تشخیص فرد راستگو از دروغگو وجود داشته باشد اما قابلیت به کارگیری این روش ها در دنیای مجازی و از راه دور وجود ندارند؛بنابراین محققان به آزمایشهای مؤثری دست یافته اند که مبتنی بر رایانه است و می توان از راه دور هم راستی آزمایی را انجام داد.

در این روش جدید از سطح پیشرفته ای از هوش مصنوعی استفاده شده است. و برای تشخیص صحت ادعاهای افراد از سنجش تأخیر زمانی در پاسخ دهی به سؤالاتی استفاده می شود یعنی وقتی که افراد به ثبت اطلاعات شخصی مورد ادعای خود مشغول هستند اگر در ثبت موارد مختلف آن تاخیر داشته باشند و حرکت موس این تاخیر ها را ثبت کند می توان به دروغ بودن این فرم هویتی پی برد.

محققان ایتالیایی یک گروهی آماری به صورت داوطلب را فراخوانده و آن ها را در مواجهه با یک سری پرسشهای قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی قرار داده و از نتایج رفتاری به دست آمده اطلاعات جالب توجهی تهیه کردند. این اطلاعات جمع آوری شده آنالیز شده و به عنوان یک داده به رایانه انتقال داده شده تا طی طراحی یک برنامه جامع از این داده ها برای تشخیص فرد دروغگو از راستگو استفاده شود.

با استفادهداز این داده ها الگوریتمهایی تهیه شد که با ضریب دقت بین ۷۷.۵ تا ۸۵ درصد توانستند پاسخهای درست را تشخیص دهند.

اما نکته جالب توجه این بود که با اضافه شدن فاکتور نحوه حرکت موس رایانه ی فرد پاسخگو، ضریب دقت به ۹۰ تا ۹۵ درصد افزایش یافت.

اگرچه این تحقیقات جدید برای برخی از دانشمندان در نوع خود بی نظیر و کم سابقه است .محققانی چون جورجیو گینس از دانشمندان علوم عصبی دانشگاه پلی موث این راستی آزمایی را موثر نمی داند و معتقد است نمی توان به آن به عنوان ابزاری کاربردی نگاه کرد زیرا این روش در مورد همه افراد جوابگو نمی باشد.

ارسال نظر