کمپین بزرگ کاربران در مخالفت با تعرفه های جدید اینترنت

برخی از کاربران با ثبت کارزاری جدید خواستار تبعیت قیمت بسته های اینترنت از حجم بسته شده اند.

کمپین بزرگ کاربران در مخالفت با تعرفه های جدید اینترنت

کمپین بزرگ کاربران در مخالفت با تعرفه های جدید اینترنت

کابرانی به وابستگی زمان و حجم در بسته های اینترنتی در اپراتورهای همراه انتقاد دارد، در توضیح مطالبه خود معتقدند برای مثال اگر قیمت یک گیگابایت اینترنت در بسته یک هفته ای هزار تومان باشد، همین حجم در بسته یک ماهه چهار هزار تومان است.

آنها با انتقاد از نحوه نرخ گذاری بسته های اینترنتی معتقدند اپراتورها در توجیه افزایش اخیر نرخ بسته‌های اینترنتی اعلام می کنند که سیاست مصرف منصفانه و جلوگیری از مصرف بی رویه را در دستور کار دارند اما رویه جاری مخالف مصرف بهینه و منصفانه است؛ زیرا در عمل کاربر مجبور به خرید حجم بیشتر و مصرف بیشتر می شود که در برخی موارد هم حجم خریداری شده توسط مشترک در مهلت مقرر به پایان نمی رسد و در اصطلاح می سوزد.

اپراتورها باید بدون اعمال محدودیت زمانی، فقط حجم را به کاربران بفروشند. با این کار کاربران براساس نیاز واقعی خود، حجم موردنظرشان را خریداری می کنند و این به مصرف منصفانه و بهینه نزدیک تر است.

ارسال نظر