شکستن یکی از بزرگ‌ترین کوه‌های یخ در قطب جنوب

کلیک - یکی از بزرگ‌ترین کوه‌های یخ در قطب جنوب در حال شکستن است. اندازه این کوه یخ به ۴۰۰۰ متر مربع می رسد که اندازه‌ای برابر رود دلور در آمریکا دارد.این کوه یخ در حال کنده شدن، یکی از اصلی‌ترین یخ‌تاق‌های قطب جنوب است که با نام لارسنسی شناسایی می‌شود. دانشمندان چندین ماه است که تغییرات لارسنسی را تحت نظر گرفته‌اند و اعلام کرده اند که این کوه یخ به طول ۱۹۳ کیلومتر ترک خوردهاست. حدود ۵  کیلومتر از این کوه یخ هنوز به یخ‌تاق متصل است ولی هر لحظه ممکن است که از این یخ‌تاق جدا شود. اگر که جدا شود، اندازه هتل والدروف آستوریا در نیویورک ارتفاع خواهد داشت؛ یعنی ارتفاعی معادل ۱۸۹۰ متر. با شکستن این کوه، حدود ۱ تریلیون تکه یخ در آب‌ها شناور می‌شوند که می‌توانند به‌ آسانی از شمال به جنوب قاره آمریکا و حتی جزیره فالکلند هم برسند. همچنین، با این اتفاق، وضعیت کشتی‌ها در گذرگاه دریک بسیار خطرناک می‌شود.

شکستن یکی از بزرگ‌ترین کوه‌های یخ در قطب جنوب

این کوه یخ در حال کنده شدن، یکی از اصلی‌ترین یخ‌ تاق‌های قطب جنوب است که با نام لارسن سی شناسایی می‌شود . دانشمندان چندین ماه است که تغییرات لارسن سی را تحت نظر گرفته‌اند و اعلام کرده اند که این کوه یخ به طول ۱۹۳ کیلومتر ترک خورده است. حدود ۵ کیلومتر از این کوه یخ هنوز به یخ‌تاق متصل است ولی هر لحظه ممکن است که از این یخ‌تاق جدا شود. اگر که جدا شود، اندازه هتل والدروف آستوریا در نیویورک ارتفاع خواهد داشت؛ یعنی ارتفاعی معادل ۱۸۹۰ متر. با شکستن این کوه، حدود ۱ تریلیون تکه یخ در آب‌ها شناور می‌شوند که می‌توانند به‌ آسانی از شمال به جنوب قاره آمریکا و حتی جزیره فالکلند هم برسند. همچنین، با این اتفاق، وضعیت کشتی‌ها در گذرگاه دریک بسیار خطرناک می‌شود .

به گفته برخی دانشمندان جدا شدن کوه‌های یخ در قطب‌ها موضوعی عادی است و همیشه اتفاق می‌افتد اما این یکی قطعاً متفاوت است و دلیل آن افزایش گرمای جهانی است. بنابر عقیده دیگر دانشمندان جدا شدن لارسن سی موضوعی عادی است و کلا در طی قرون گذشته، جدا و آب شدن کوه‌های یخ پدیده‌ای عادی و طبیعی به‌شمار می‌رود و این قضیه نباید باعث ترس و وحشت مردم شود.

شکستن لارسن سی همانند شکست دیگر کوه‌های یخی است که در سال ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲ رخ داد. یخ تاق‌ها در اقیانوس‌ها شناور هستند و به‌طور معمول از هم جدا و در آب ذوب می‌شوند . یخ تاق‌ها به‌خودی‌خود باعث افزایش سطح آب‌ها نمی‌شوند و همین‌طور به‌صورت مانعی برای کوه‌های یخ عمل می‌کنند که از شکستن و یا ذوب شدن آن ها در آب جلوگیری می‌کنند .

چه شکستن لارسن سی به دلیل افزایش گرمای جهانی باشد و چه نباشد، زمین در حال گرم شدن است. سال گذشته زمین گرم‌ترین سال خود را پشت سر گذاشت که این امر برای قطب‌ها نشانه خوبی نیست.

ارسال نظر