آپدیت جدید تلگرام کار وزارت ارتباطات ایران را برای فیلترینگ سخت کرد

تلگرام آپدیت جدیدش یعنی نسخه 9 را ساعاتی پیش عرضه کرد.

در این آپدیت موارد زیر به چشم می خورد:

ارسال نظر